Chiều Tam Bạc

Posted on
Chiều Tam Bạc Vũ Đan Thành Chiều Tam Bạc có dòng sông đã ngủ Thành phố Hải Phòng giấu một nỗi buồn bao tháng năm trôi Nay còn lại một khúc sông thôi hồ Tam... Read More

Chiều Tam Bạc

(Ảnh st: Hồ Tam Bạc trong đêm) Chiều Tam Bạc Vũ Đan Thành Chiều Tam Bạc có dòng sông đã ngủ Thành phố giấu một nỗi buồn bao tháng năm trôi Nay còn lại một ... Read More