Áng thu

Posted on
(Ảnh st) Áng thu Vũ Đan Thành   Có mùa thu đã ngừng trôi Một ngày xa vắng Tim côi lạnh rồi Đợi chi nào phút rối bời Mùa thu tắt lặng Trắng trời Mây Trôi... Read More