Niagara Falls

Bài thơ này tuy được viết trong vòng 15 phút, nhưng nó đã được suy nghĩ trong 8 năm, kể từ khi tác giả của nó đặt chân đến đây: NIAGARA FALLS Vũ Đan Thành (T... Read More