Nắng lụa

Posted on
Nắng lụa Vũ Đan Thành . Nắng là rắc sợi mơ xa Loang loang loang trải lụa là rắc rây Nắng vừa rơi rụng chốn này Bay bay bay gió rủ ngày rong chơi. . Nắng là s... Read More